0877 28 01 01

Нормативни актове

Нормативни актове

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

Този закон урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия. Електронна търговия по смисъла на този закон е предоставянето на услуги на информационното общество: Закон за електронната търговия

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Този закон има за цел да осигури защита и условия за разширяване ан конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност: Закон за защита на конкуренцията

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведеията на литературата, изкуството и науката: Закон за авторското право и сродните му права

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Закона за защита на потребителите урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдружанията на потребителите в тази област.

В този закон законодателят изчерпателно дефинира всички търговски практики и способи за продажба, като по този начин се ограничават възможностите за евентуална спекула.

Пълният текст на закона можете да намерите от страницата на Комисията за защита на потребителите: Закон за защита на потребителите.


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Целта на този закон е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физичеките лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните: Закон за защита на личните данни

Имате въпрос? 0879 480 041
Връзка с нас? elek@tovaelek.com
Станете партньор elekorder@tovaelek.com